Kim Luân Phật Đỉnh Nhất Tự Vương Ấn

Hai Vũ (2 bàn tay) cài bên trong thành Quyền. Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) kèm nhau duỗi hợp rồi co lóng thứ ba, mở Tiến Lực (2 ngón trỏ) rồi co đầu ngón. Bình đẳng duỗi Thiền Trí (2 ngón cái).

Tụng 7 lần Chân Ngôn là :

Nẵng mạc tam mãn đa bột đà nam. Án,bộ-lỗ-án

Chân Ngôn này là sở thuyết của hằng ha sa số lượng Như Lai. Phật hiện tại đang nói, Phật vị lai sẽ nói. Ấn này gọi là Đại Ấn, tên là Đỉnh Luân Vương. Ấn này tức là Phật, lợi ích các Hữu Tình. Do uy đức lớn của Minh (Vidya) chế phục các Hiền Thánh, ở trong 5 Do Tuần khiến các Tôn khác chẳng thể giáng hiện. Các Bồ Tát 10 Địa còn mê muội trước Bản Chú huống chi các loại Chú nhỏ khác làm sao có thể hiện Thần Lực được. Nếu ở đây kết Ấn Xứ thì các Ác Quỷ và loài gây chướng chẳng dám trú ngụ. Nếu xưng dương lực Công Đức thì trong 100 Câu Đê Kiếp, 1000 hằng sa Kiếp cho đến vô lượng vô số hằng hà sa Kiếp cũng chẳng thể nói hết Công Đức và Phước Lợi của Chú này. Bậc Trí nếu thọ trì thì thường chẳng bị bại hoại. Như Lai Đại Sư nói: “Chẳng có thể ca ngợi hết được”. Ở nơi Pháp tu Phật Đỉnh sẽ mau chóng được thành tựu.