KIM CƯƠNG YẾT MA ẤN

 

Tay phải đem ngón cái và ngón út vịn nhau, duỗi thẳng các ngón còn lại thì thành Ấn.

Chân Ngôn là:

“Án, a mật-lý đế, lạc xoa lạc xoa, hồng phát tra”