Kim Cương Vũ Cúng Dường Ấn

Hai tay xoay quyền như thế múa

Do kết Vũ Ấn, sức gia trì

Mau mãn Tinh Tiến Ba La Mật (Vīrya-pāramitā) Kim Cương Vũ Chân Ngôn là:

“Án, tát phộc bố nhĩ “

OṂ –SARVA PUṆYE