Kim Cương Vũ Ấn

Quán mây Diệu Kỹ cúng dường khắp. Định Tuệ (2 tay) Tiến Lực (2 ngón trỏ) đều xoay múa, hông sườn bên trái, hông sườn bên phải, lại ngang trái tim, mỗi mội Tiến Lực (2 ngón trỏ) xoay quấn ba lần

Chân Ngôn chẳng dứt, rồi bung tán trên đỉnh đầu.

“Án, bát ná-ma nễ-lý đế, cật-lý tra”

Do điệu múa màu nhiệm này sẽ được Thân do ý sinh của Như Lai (Như Lai Ý Sinh Thân)