Kim Cương Trì Ấn

Tưởng lễ chân chư Phật

Hai tay cùng chung lưng

Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) móc

Tưởng lễ các Như Lai

Quỳ thẳng (thẳng lưng) bung trên đỉnh

“Án, phộc nhật-la, vật”

OṂ_ VAJRA VIḤ.