Kim Cương Tán Hoa Ấn

Phộc Ấn ngửa giải, như rải hoa

Do kết Tán Hoa Ấn gia trì

Mau chứng Bát Nhã Ba La Mật (Prajñā-pāramitā) Kim Cương Tán Hoa Chân Ngôn là:

“Án, bát la nga mê”

OṂ –PHĀLA GAMI