Kim Cương Sách Đại Ấn

 

Dẫn vào Tôn Thân, thành Trí Thể

Ấn trước, Thiền Độ (ngón cái phải) vào Định Chưởng (lòng bàn tay trái)

Lực (ngón trỏ trái) Trí (ngón cái trái) vịn nhau như vòng

_ Tiếp ngay kết Sách (Pāśa) vào Tôn Thân

Kết Nguyệt Thiền, Thần Trí vào chưởng (lòng bàn tay)

Do Mật Ấn này gia trì nên

Biến làm một Thể không có khác Kim Cương Sách Chân Ngôn là:

“Án, A hứ hồng hồng” 

OṂ –ĀHI HŪṂ HŪṂ