Kim Cương Quyết Ấn

 

Giới (ngón vô danh phải) từ khoảng lưng của Tuệ (ngón út trái), Phương (ngón vô danh trái) nhập vào lòng bàn tay (?để trên lưng bàn tay). Nhẫn (ngón giữa phải) nhập vào khoảng giữa Nguyện (ngón giữa trái) Lực (ngón trỏ phải) cũng thế. Đầu ngón tay của Phương (ngón vô danh trái) Nguyện (ngón giữa trái) từ khoảng giữa của Đàn (ngón út phải), Giới (ngón vô danh phải), Tiến (ngón trỏ phải), Nhẫn (ngón giữa phải) hướng ra ngoài, các ngón còn lại đều cùng trụ đầu ngón.

Kết thành xong, tụng Mật Ngôn. Tưởng Ấn thành cây cọc Kim Cương (Kim Cương Quyết:Vajra-kili) lưu tán vô lượng đám lửa uy mãnh. Đem ngón cái hướng xuống đất, đóng, một lần tụng thì một lần đóng, cho đến ba lần liền ngưng. Tức thành

Địa Giới bền chắc Mật Ngôn là:

“Án, chỉ lý chỉ lý, phộc nhật-la, phộc nhật-lý, bột, mãn đà mãn đà, hồng, phát tra”

OṂ_ KILI KILI, VAJRA VAJRI, BHŪR BANDHA BANDHA, HŪṂ PHAṬ

Do Ấn, Mật Ngôn này gia trì. Giả sử ở trong đất Đạo Trường ở chỗ niệm tụng, chẳng y theo Pháp loại trừ tất cả lỗi lầm, tai vạ chẳng lành, chiêu cảm mọi loại chướng nạn. Do Ấn này gia trì cho nên thành cái tòa Kim Cương, Thiên Ma với các Chướng chẳng thể gây não hại, dùng chút công lực mau được thành tựu lớn, tùy theo Tâm lớn nhỏ xứng với đất của Đàn Trường, nên biết.