Kim Cương Quyết Ấn

Giới (ngón vô danh phải) từ lưng Tuệ (ngón út trái) Phương (ngón vô danh trái) nhập vào lòng bàn tay, Nhẫn (ngón giữa phải) nhập vào lưng Nguyện (ngón giữa trái) Lực (ngón trỏ phải) cũng như vậy. Ngọn Phương (đầu ngón vô danh trái) Nguyện (ngón giữa trái) từ khoảng Đàn Tuệ ( 2 ngón út) Tiến Lực (2 ngón trỏ) hướng ló ra bên ngoài, các ngón còn lại đều dùng tướng ngọn núi cùng trụ nhau mà kết thành Ấn.

Dùng Chân Ngôn, tướng Ấn, Kim Cương Quyết tuôn phóng vô lượng ánh lửa uy mãnh. Đưa ngón cái hướng xuống đất đóng, một lần tụng một lần đóng, cho đến ba lần thì ngừng, liền thành Địa Giới bền chắc.

Chân Ngôn là :

“Án, chỉ lý chỉ lý, phộc nhật-lý, bột-luật, mãn đà mãn đà, hồng, phát tra”

Do Ấn Chân Ngôn này gia trì cho nên giả sử ở nơi niệm tụng trong Đạo Trường, chẳng y theo Pháp trừ tất cả lỗi lầm, chẳng lành, cảm chiêu chướng nạn thì do Ấn này gia trì cho nên thành Tòa Kim Cương. Thiên Ma với các loài gây chướng chẳng dám gây não hại, dùng ít công sức mà mau chóng được thành tựu to lớn, tùy theo Tâm lớn nhỏ, tương xứng với đất của Đàn Trường, nên biết như vậy.