Kim Cương Phách Chưởng Ấn

Hai tay ngang bằng, vỗ ba lần

Do bày Phách Ấn kèm Chân Ngôn

Hay khiến Thánh Chúng phát vui vẻ Mau được Bản Tôn Hoan Hỷ Thể Hoan Hỷ Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la để, khất-sử-noa, đổ sử-dã, hộc” 

OṂ– VAJRA-TĪKṢṆA TUṢYA HOḤ