Kim Cương Nhân Bồ Tát Ấn

Vì khiến cho thành tựu Giáo Lệnh Luân Mạn Trà La (Ādeśana-cakra-maṇḍala) khiến cho khắp tất cả hữu tình mê muội đi vào nhóm Mạn Trà La của Kim Cương Giới (Vajra-dhātu). Bậc Du Già liền cùng đi vào tất cả Mạn Trà La, được thọ nhật tất cả Quán Đỉnh (Abhiṣeka), thắt buộc sự nghiệp đã dựng lập tất cả Mạn Trà La thành thanh tịnh cát tường, chẳng tăng chẳng giảm, tất cả Như Lai khen ngợi.

Nên kết Kim Cương Nhân Khế với tụng Mật Ngữ. Hai tay đều nắm Kim Cương Quyền, Tiến Lực (2 ngón trỏ), Đàn Tuệ (2 ngón út) trợ móc lẫn nhau.

An Ấn ở trên miệng của mình, tụng ba biến, liền thành Nhập Kim Cương Giới Đẳng Giáo Lệnh Luân Nhất Thiết Mạn Đà La. Tiếp theo an ở trên đỉnh đầu, liền thành thọ nhận tất cả Quán Đỉnh

Lại đem Ấn đè lên sự tướng đã dựng lập, với quán nhóm Mạn Trà La đã thành bên trên, tức chân thật như thân Kim Cương Tát Đỏa dựng lập Luân Đàn (Cakramaṇḍala).

Tụng Mật Ngữ này là:

“Án, phộc nhật-la chước yết-la, hồng, nhược hồng, tông, hộc”

OṂ_ VAJRA-CAKRA HŪṂ_ JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ