Kim Cương Ngoại Cúng Dường

Phộc Ấn ngang tim, hướng dưới bung

Do sức kết Thiêu Hương Ấn nên

Sẽ chứng Tĩnh Lự Ba La Mật (Dhyāna-pāramitā:Thiền Định Ba La Mật Đa) Kim Cương Thiêu Hương Chân Ngôn là:

“Án, bát-la hạ-la nễ ninh”

OṂ –PRAHLA DINI