Kim Cương Minh Vương Tối Thắng Ấn

Hai tay Nội phộc, kèm chuỗi Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), co 2 độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu rồi đặt ở lưng lóng đầu tiên của Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như bình cái chày Tam Cổ Kim Cương, kèm chuỗi Thiền Trí (2 ngón cái) phụ bên cạnh Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa)

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam. Án, phộc nhật-la ngân-nễ, bát-la niệp bả-đá dã, sa-phộc hạ”

Đem Ấn này ấn năm chỗ là: Vầng trán, vai trái, vai phải, trái tim, cổ họng rồi bung tán trên đỉnh đầu.

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn tác ý, liền thành Bị Kim Cương giáp trụ (mặc giáp trụ Kim Cương) đồng với uy quang hách dịch của Kim Cương Minh Vương (Vajra-vidya-rāja), vô lượng vô biên Sứ Giả (Ceṭa, hay dūta) của Kim Cương Tộc (Vajra-kulāya) thị vệ, tất cả chướng nạn với Hữu Tình có Tâm chẳng lành không dám xâm hại. Bên trên đến giới Hư Không, bên dưới đến Phong Luân Tế (Bờ mé của Phong Luân), hết thảy hàng Không Hành, Địa Cư (Bhūmy-avacara-deva), phía dưới có Đẳng loại Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) đều khởi Tâm Từ (Maitra-citta) chẳng có thể gây chướng ngại cho Bồ Tát tu Hạnh Chân Ngôn (Mantra-caryā)