Kim Cương Man Cúng Dường Ấn

Y Hy Hý trước, thẳng cánh tay

Do kết Ấn này gia trì, nên

Sẽ mãn Tịnh Giới Ba La Mật (Śīla-pāramitā) Kim Cương Man Chân Ngôn là:

“Án, lỗ ba thú tỳ”

OṂ – RŪPA ŚOBHE