Kim Cương Luân Đại Ấn

Hai tay đều nắm Kim Cương Quyền

Tiến Lực (2 ngón trỏ) Đàn Tuệ (2 ngón út) trợ móc nhau

Như Đàn Trường ấy, thân bốn chỗ

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la, chước cật-la, hồng”

OṂ– VAJRA-CAKRA – HŪṂ