Kim Cương Lợi Kiếm Ấn

 phụng tống các Thánh đều quay về Bản Cung.

Phát Khiển Chân Ngôn là:

“Án, cật-lý đố phộc (1) tát phộc tát đát-phộc la-tha (2) tất địa nại đá (3) duệ tha, nỗ nga nghiệt sai đà-tông, mẫu đà vĩ sái diêm (5) bổ nẵng la nga (6) ma nẵng dã đổ. An, phộc nhật-la để khất-sử-noa, mục”

OM – KRTOVAḤ, SARVA SATVA ARTHA SIDDHIRDATTA YATHA ANUGĀGACCHATHAṂ BUDDHA-VIṢAYAṂ PUNARĀGAMANĀYATU – OṂ– VAJRA-TĪKṢṆA MUḤ.