Kim Cương Khởi Ấn

Ngầm tụng Mật Ngữ này

Triệu tập mười phương Phật

Hai tay Kim Cương Quyền

Cùng móc độ Đàn Tuệ (2 ngón út)

Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng hợp ngọn

Ngang tim, ngửa, tam chiêu (chiêu vời ba lần)

Liền biết các Như Lai

Đều từ Tam Muội khởi

“Án, phộc nhật-lộ để sắt-xá”

OṂ – VAJRA TIṢṬA

Nên quán trong hư không

Chư Phật với chúng Thánh

Tràn đầy biển Pháp Giới (Dharma-dhātu)

Không có hở khoảng nào

Đều dùng sức Thệ Nguyện

Đều giáng đến Đạo Trường (Maṇḍala)