Kim Cương Hy Hý Nội cúng dường Ấn

Kim Cương Phộc, duỗi 2 ngón cái hướng về thân đặt song song ngang trái tim.

Chân Ngôn là :

“Án_ Ma ha la để”