Kim Cương Hy Hý Ấn

Kim Cương Hy Hý Ấn (Nội Tứ Cúng Dường). Định Tuệ (2 tay) hòa hợp Kim Cương Quyền, hai Độ Thiền Trí (2 ngón cái) dựng ngang trái tim, tất cả Hỷ Hý (vui giỡn) dần chuyển xoay bay lên trên đỉnh rồi bung tán Thánh Ý của Khế.

Tác cúng dường này thì tất cả Như Lai cung dưỡng Trí Tuệ. Chư Phật dùng Pháp này làm sự dạo chơi, vui giỡn. Mật Ngôn là:

“Án, bát ná-ma, la tế, hô”