Kim Cương Hoả Viện Giới Ấn

 

Trái che lưng tay phải

Tách dựng độ Thiền Trí (2 ngón cái)

Tưởng lửa nóng rực rỡ

Từ Ấn tuôn ánh sáng

Xoay phải ở ngoài tường

Ba lớp lửa nóng vây

Chư Phật, chúng Bồ Tát

Còn chẳng thể trái vượt

Huống chi các Thiên Ma

Có thể gần quấy nhiễu Chân Ngôn là:

“Án, a tam mãng nghĩ ninh, hạ la, hồng, phát tra” 

OṂ – ASAMĀṂGNI HARA– HŪṂ PHAṬ