Kim Cương Hỏa Thành Phi Diệm Điện Diên Viện Giới Ấn

Dựa theo Địa Ấn trước, mở tung Thiền Trí (2 bàn tay) xoay theo bên phải khắp tám phương.

Tụng Chân Ngôn là:

“Án_ tát la tát la, ma nhật-la, bát-la ca la, hồng, phán tra”