Kim Cương Đồ Hương Ấn

Nguyệt (Kim Cương Phộc) ngang ngực rải như xoa hương

Do kết Đồ Hương Ấn gia trì

Mau mãn Thệ Nguyện Ba La Mật (Praṇidhāna-pāramitā) Kim Cương Đồ Hương Chân Ngôn là:

“Án, tô hiến đãng nghĩ ”OṂ–SUGANDHA AṄGI