KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH TỲ LÔ GIÁ NA BÁCH BÁT TÔN PHÁP THÂN ẤN KHẾ

Phạn Hán dịch: Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY và Hòa Thượng NHẤT HẠNH cùng dịch
Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_ Nhất Thiết Như Lai Nhập Tự Kỷ Thân Mật Ngữ

An, tát phộc đát tha nga đa, a tỳ tam bồ đề, niết-lị đồ bạt chiết-la, để sắt tra
OM _ SARVA TATHÀGATA ABHISAMBODHI DRDHA VAJRA TISTA
( Tất cả Như Lai Chính Đẳng Bồ Đề Kim Cương an trụ kiên cố nơi Tâm của Ta )
Cúi lạy Tỳ Lô Giá Na Phật Tất cả Như Lai Kim Cương Đỉnh _ Kim Cương Tát Đỏa Đại Tâm :
Nam mô tam mãn đa bột đà nẫm. An, bạt chiết-la tát đỏa , ma ha tam muội gia, sa ha
NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM _ OM VAJRASATVA MAHÀ
SAMAYA _ SVÀHÀ

1 ) Kim Cương Vương :
An, bạt chiết la, a súc bệ, a tỵ sằn giả, noan, sa ha
OM _ VAJRA AKSOBHYA ABHISIMCA VAM _ SVÀHÀ

2 ) Kim Cương Phong ( Ngọn núi nhọn ) :
An, bạt chiết la, a-la đát-na, tam bà phả, sa ha
OM _ VAJRA RATNASAMBHAVA _ SVÀHÀ

3 ) Kim Cương Mệnh :
An, bạt chiết la, lô kế nhiếp-phạt la-a la nhưỡng, sa ha
OM _ VAJRA LUKE’SVARARÀJA _ SVÀHÀ
( ? OM _ VAJRA LOKE’SVARARÀJA _ SVÀHÀ ) 4 ) Kim Cương Tọa :
An, bạt chiết la, a mục khư tất địa, sa ha
OM _ VAJRA AMOGHASIDDHI _ SVÀHÀ

5 ) Kim Cương Thủ ( Cái đầu ) :
An, bạt chiết la tát đỏa, sa ha
OM _ VAJRASATVA _ SVÀHÀ

6 ) Kim Cương Đàn :
An, bạt chiết la a la nhưỡng, sa ha
OM _ VAJRARÀJA _ SVÀHÀ

7 ) Kim Cương Mật ( Bí Mật ) :
An, bạt chiết la, để sắt-tra, sa ha
OM _ VAJRA TISTA _ SVÀHÀ
( ? OM _ VAJRA ADHISTI _ SVÀHÀ )

8 ) Kim Cương Trì ( Cầm giữ ) :
An, bạt chiết la , mật-đa, sa ha
OM _ VAJRA VIH _ SVÀHÀ

9 ) Kim Cương Giới :
An, bạt chiết la, niết-ly sắt-trí , ma tra, sa ha
OM _ VAJRA DRSTI MAT _ SVÀHÀ

10 ) Kim Cương Quán ( Nhìn, xem xét ) :
An, bạt chiết la, tát-đát-phạm , sa ha
OM _ VAJRA STVAM _ SVÀHÀ

11 ) Kim Cương Hỷ :
An, bạt chiết la, tam muội gia, hộ, tố lạt đa, tát-đát-phạm, sa ha
OM _ VAJRASAMAYA HOH _ SURATA STVAM _ SVÀHÀ

12 ) Kim Cương Tâm :
An, bạt chiết la bạn đà, đát-lạt tra, sa ha
OM _ VAJRABANDHA TRÀT _ SVÀHÀ

13 ) Kim Cương Trí :
An, bạt chiết la, phệ xả, a, sa ha
OM _ VAJRA VE’SA AH _ SVÀHÀ
( ? OM _ VAJRA AVI’SA AH _ SVÀHÀ )

14 ) Kim Cương Ý :
An, bạt chiết la, mẫu sắt-tri, phạm, sa ha
OM _ VAJRAMUSTI VAM _ SVÀHÀ

15 ) Kim Cương Thắng :
Án, bạt chiết la, Hồng, phát tra , sa ha
OM _ VAJRA HÙM PHAT _ SVÀHÀ

16 ) Kim Cương Khế ( An Khế ) :
An, bạt chiết la , chất đa, bát-la để mê đàm, ca lỗ nhĩ , sa ha
OM _ VAJRACITTÀ PRATIMEDDHÀM KARUMI
( ? OM _ VAJRA CITTA PRATIVEDHAM KARA UMI _ SVÀHÀ )

17 ) Kim Cương Nguyệt ( Mặt Trăng ):
An, bạt chiết la, bồ đề chất đa mẫu đát-bá na dạ nhĩ
OM _ VAJRA BODHICITTÀM UTPADA YAMI ( ? YÀMI )_ SVÀHÀ

18 ) Kim Cương Không :
An, để sắt-tra, bạt nhật la, sa ha
OM _ TISTA VAJRA _ SVÀHÀ

19 ) Kim Cương Trì ( cái ao )
An, tát-phả la, bạt nhật la, sa ha
OM _ SPHARA VAJRA _ SVÀHÀ

20 ) Kim Cương Quảng ( Rộng lớn ) :
An, tăng ha la, bạt nhật la, sa ha
OM _ SUMHARA ( ? SAMHARA ) VAJRA _ SVÀHÀ

21 ) Kim Cương Bí ( Bí Mật ) :
An, bạt nhật la, niết-ly đồ , để sắt-tra, sa ha
OM _ VAJRA DRDHA TISTA _ SVÀHÀ
( Bản khác ghi là : OM _ VAJRA DRDHA TISTA MAT _ SVÀHÀ )

22 ) Kim Cương Kiên ( Bền chắc ) :
An, bạt nhật la, a đát-ma câu hàm, sa ha
OM _ VAJRA ATMAKA UHÀM _ SVÀHÀ

23 ) Kim Cương Tôn :
An, bạt nhật la tát đỏa phộc, a địa sắt tra, sa ha
OM _ VAJRASATVA ADHISTITA _ SVÀHÀ

24 ) Kim Cương Giáp ( Hồng Ca La Kim Cương Tạng )
An, bạt nhật la na cam, sa ha
OM _ VAJRADA HÀM _ SVÀHÀ
( ? OM _ VAJREDA HÙM _ SVÀHÀ )

25 ) Kim Cương Ngữ ( Ngôn Ngữ ):
An, bạt nhật la , đô sử-duệ, hộ, sa ha
OM _ VAJRA TUSYE HOH SVÀHÀ

26 ) Kim Cương Thỉnh ( Mời thỉnh ) :
An, bạt nhật la, tam mạn nhược, nhược , sa ha
OM _ VAJRA SAMMAJA ( ? SAMAJA ) JAH _ SVÀHÀ

27 ) Kim Cương Câu ( Móc câu ) :
An, bạt nhật la , a dạ hề, nhược, sa ha
OM _ VAJRA AYAHI JAH _ SVÀHÀ

28) Kim Cương Sách ( Sợi dây ) :An, bạt nhật la, a hề, hồng hồng, sa ha
OM _ VAJRA AHI HÙM HÙM _ SVÀHÀ

29) Kim Cương Tỏa ( Cái khóa ) :
An, bạt nhật la , hề tát-phổ tra, noan, sa ha
OM _ VAJRA HE SPHOTA VAM _ SVÀHÀ

30 ) Kim Cương Linh ( Cái chuông ) :
An , bạt nhật la kiện tra, ác , ác, sa ha
OM _ VAJRA GHAMTA AH AH _ SVÀHÀ

31 ) Kim Cương Đạc ( Cái chuông lắc tay ):
An, bạt nhật la câu xá, nhưỡng, sa ha
OM _ VAJRA KU’SA JAH _ SVÀHÀ

32 ) Kim Cương Ngâm ( Ca ngâm ) :
An, bạt nhật la tát đỏa, tăng già-la ha, sa ha
OM _ VAJRASATVA SUMGRAHA ( ? SAMGRAHA ) _ SVÀHÀ

33 ) Kim Cương Vịnh ( Ngâm vịnh ):
An, bạt nhật la, sa la sa la, lỗ bà nễ , sa ha
OM _ VAJRA SARA SARA RUPANI _ SVÀHÀ

34 ) Kim Cương Niệm ( Ghi nhớ ) :
An, bạt nhật-la, bạc già phạm, sách nạp đa, sa ha
OM _ VAJRA BHAGAVAM SURATA _ SVÀHÀ

35 ) Kim Cương Tụng :
An, bạt nhật-la lạt đát-nẵng, sa ha
OM _ VAJRA RATNA _ SVÀHÀ

36 ) Kim Cương Ca :
An, bạt nhật-la, hề, thất-lô đá la, táo ca-dã, sa ha
OM _ VAJRA HE ‘SIRUTARA SAUHYA _ SVÀHÀ
( ? OM _ VAJRA HE ‘SRÙTRA SAUKHYA _ SVÀHÀ )

37 ) Kim Cương Vũ ( Múa ) :
An, bạt nhật la, hề tế , svàhà
OM _ VAJRA HESE SVÀHÀ

38 ) Kim Cương Hý ( Đùa giỡn ) :
An, bạt nhật-la ma ha gia, sa ha
OM _ VAJRA MAHÀYA _ SVÀHÀ

39 ) Kim Cương Tiếu ( Cười ) :
An, bạt nhật la, hạ sa, phộc ha gia, sa ha
OM _ VAJRA HASA VAHAYA _ SVÀHÀ

40 ) Kim Cương Hương :
An, bạt nhật-la, bát-la hạt la ni, sa ha
OM _ VAJRA PRAHARANI _ SVÀHÀ

41 ) Kim Cương Hoa :
An, bạt nhật-la , ca mê, sa ha
OM _ VAJRA KAMYE ( ? KÀME ) _ SVÀHÀ

42 ) Kim Cương Man ( tràng hoa ) :
An, bạt nhật-la, hề, lô bà, thâu bệ, sa ha
OM _ VAJRA HE LOPA ( ? RÙPA ) ‘SOBHE _ SVÀHÀ

43 ) Kim Cương Đăng ( Cái đèn ) :
An, bạt nhật-la, tố để nhược, nghĩ-ly, sa ha
OM _ VAJRA SUTEJA AGRI _ SVÀHÀ

44 ) Kim Cương Chiếu ( Soi rọi ) :
Án, bạt nhật-la, a la già gia nê, sa ha
OM _ VAJRA ARAGHAYANE(? ARGHAYANE) _ SVÀHÀ

45 ) Kim Cương Thất ( Phòng thất )
An, bạt nhật-la, ba sa, độ na, sa ha
OM _ VAJRA PASA DHUDA _ SVÀHÀ

46 ) Kim Cương Tạng :
An, bạt nhật-la , tam muội gia tát đỏa , a , sa ha
OM _ VAJRA SAMAYASATVA _ A _ SVÀHÀ

47 ) Kim Cương Vân ( Đám mây )
An, bạt nhật-la, tố kiện đãng nghê, sa ha
OM _ VAJRA SUGATVA GI _ SVÀHÀ

48 ) Kim Cương Pháp :
An, bạt nhật-la tát đỏa, tam muội gia ma nỗ ba la gia, sa ha
OM _ VAJRASATVA SAMAYAM ANUPARAYA ( ? ANUPÀLAYA ) _SVÀHÀ

49 ) Kim Cương Vũ ( Cơn mưa )
An, bạt nhật-la, đế khất-sắt-na, sa ha
OM _ VAJRA TÌKSNA _ SVÀHÀ

50 ) Kim Cương Sinh :
An, bạt nhật-la, la tế, hộ , sa ha
OM _ VAJRA LASA HOH _ SVÀHÀ

51 ) Kim Cương Nha ( Răng nanh ) :
An, bạt nhật-la , dược khất-sắt, hồng, sa ha
OM _ VAJRA YAKSA HÙM _ SVÀHÀ

52 ) Kim Cương Nhật ( Mặt trời )
An, bạt nhật-la, a, sa ha
OM _ VAJRA _ A _ SVÀHÀ

53 ) Kim Cương Sắc ( Sắc chất ) :
An, bạt nhật-la, a-la đát-nẵng, sa ha
OM _ VAJRA RÀTNA _ SVÀHÀ

54 ) Kim Cương Cung ( Cung Điện ):
An, bạt nhật-la, yết ma, sa ha
OM _ VAJRA KARMMA (?KARMA) _ SVÀHÀ

55 ) Kim Cương Thành ( cái thành ) :
An, bạt nhật-la nhĩ tắc-phổ la nại la khất-sa, hổ-hồng, sa ha
OM _ VAJRA VISPHORADA RAKSA HÙM _ SVÀHÀ
( ? OM _ VAJRA VISPHURAD RAKSA HÙM _ SVÀHÀ )

56 ) Kim Cương Thuyên ( Cái bẫy ):
An, bạt nhật-la, chỉ la, hổ-hồng ,phán , sa ha
OM _ VAJRA KIRA ( ? VAJRAKÌLA ) HÙM PHAT _ SVÀHÀ

57 ) Kim Cương Tường ( Bức tường ) :
An, bạt nhật-la, sa la sa la, ca la gia, hồng, sa ha
OM _ VAJRA SARA SARA _ KARAYA HÙM _ SVÀHÀ

58 ) Kim Cương Võng ( Cái lưới ):
An, bạt nhật-la, ma ha đát dã lý, sa ha
OM _ VAJRA MAHÀ SACALI _ SVÀHÀ

59 ) Kim Cương Điện ( Cung Điện ):
An, bạt nhật-la, vĩ sa, hộ , sa ha
OM _ VAJRA VE’SA HOH _ SVÀHÀ
( ? OM _ VAJRA VISÀYA HOH _ SVÀHÀ )

60 ) Kim Cương Tràng ( Cây phướng ):
An, bạt nhật-la, bạt chiết-lam, hồng, sa ha
OM _ VAJRA VAJRAM HÙM _ SVÀHÀ

61 ) Kim Cương Tháp ( cái tháp ) :
An, bạt nhật-la, bạt chiết-lệ, hồng, sa ha
OM _ VAJRA VAJRE HÙM _ SVÀHÀ

62 ) Kim Cương Đài :
An, bạt nhật-la, tố đô na, hồng, sa ha
OM _ VAJRA SUTUDA HÙM _ SVÀHÀ

63 ) Kim Cương Kính ( cái gương ):
An, bạt nhật-la, đạt ma, phí, sa ha
OM _ VAJRA DHARMA _ BHI _ SVÀHÀ

64 ) Kim Cương Thủy ( Nước ) :
An, bạt nhật-la, nhật-phạt la, hồng, sa ha
OM _ VAJRA JVALA HÙM _ SVÀHÀ

65 ) Kim Cương Tế ( Bờ mé ) :
An, bạt nhật-la, yết ma, sa ha
OM _ VAJRA KARMMA (?KARMA) _ SVÀHÀ

66 ) Kim Cương Luân ( bánh xe ) :
An, bạt nhật-la, duệ đô, sa ha
OM _ VAJRA YETU _ SVÀHÀ

67 ) Kim Cương Quang ( Anh sáng ) :
An, bạt nhật-la, át lợi-tha, bát-lật na, sa ha
OM _ VAJRA ARTHÀ PRADA ( ? PRABHA )_ SVÀHÀ

68 ) Kim Cương Diễm Ma Đức Ca :
An, bạt nhật-la, xá , hồng, sa ha
OM _ VAJRA PA’SA HÙM _ SVÀHÀ

69 ) Kim Cương Nghiệp :
An, bạt nhật-la , tán địa gia tất đa , sa ha
OM _ VAJRA SAMDHIYA SIDDHÀ _ SVÀHÀ

70 ) Kim Cương Định :
An, bạt nhật-la, để nhưỡng, sa ha
OM _ VAJRA TIJNA _ SVÀHÀ

71 ) Kim Cương Tuệ :
An, bạt nhật-la đô kế, sa ha
OM _ VAJRA TUHE _ SVÀHÀ

72 ) Kim Cương Nhẫn:
An, bạt nhật-la , đạt ly-ma, sa ha
OM _ VAJRA DHARMMÀ (?DHARMA) _ SVÀHÀ

73 ) Kim Cương Lực :
Án, bạt nhật-la , a la duệ , sa ha
OM _ VAJRA ARAYE _ SVÀHÀ

74 ) Kim Cương Nguyện :
An, bạt nhật-la, hạ sa gia, sa ha
OM _ VAJRA HASAYA _ SVÀHÀ

75 ) Kim Cương Nhân ( Hạt nhân ):
An, bạt nhật-la, nghĩ đề duệ, sa ha
OM _ VAJRA GITEYE _ SVÀHÀ

76 ) Kim Cương Duyên :
An, bạt nhật-la, bổ sắt-bệ, sa ha
OM _ VAJRA PUSPE _ SVÀHÀ

77 ) Kim Cương Luận ( bàn luận ):
An, bạt nhật-la đỗ bệ lý, sa ha
OM _ VAJRA DHUPERI _ SVÀHÀ

78 ) Kim Cương Nghĩa :
An, bạt nhật-la, tát-bộ tra, sa ha
OM _ VAJRA SPHOT _ SVÀHÀ

79 ) Kim Cương Tĩnh ( thanh tịnh ):
An, bạt nhật-la, tát sa gia, sa ha
OM _VAJRA SASAYA _ SVÀHÀ

80 ) Kim Cương Thụ ( nhận lấy ) :
An , bạt nhật-la, đát-na duệ, sa ha
OM _ VAJRA DANAYE _ SVÀHÀ

81 ) Kim Cương Thủ ( bàn tay ):
An, bạt nhật-la, tất địa gia, sa ha
OM _ VAJRA SIDDHIYA _ SVÀHÀ

82 ) Kim Cương Tích ( sắt thiếc ) :
An, bạt nhật-la, yết ma , tất địa, sa ha
OM _ VAJRA KARMMA (?KARMA) SIDDHI _ SVÀHÀ

83 ) Kim Cương Tản ( cái lọng ):
An, bạt nhật-la, a, lam, sa ha
OM _ VAJRA _ A _ RAM _ SVÀHÀ

84 ) Kim Cương Thân ( Thân thể ) :
An, bạt nhật-la, đát-lý đô, sa ha
OM _ VAJRA DRTU ( ? DRDHO ) _ SVÀHÀ

85 ) Kim Cương Thiền ( Thiền định ) :
An, bạt nhật-la, tát đỏa lý, sa ha
OM _ VAJRA SATARI ( ? SATÀRE ) _ SVÀHÀ

86 ) Kim Cương Sát ( cõi nước, chùa tháp ) :
An, bạt nhật-la, a mục khư tất địa, sa ha
OM _ VAJRA AMOGHASIDDHI _ SVÀHÀ

87 ) Kim Cương Tiên ( Tiên Nhân) :
An, bạt nhật-la, ma ni đạt lý , phán tra, sa ha
OM _ VAJRA MANI DHARI PHAT _ SVÀHÀ

88 ) Kim Cương An :
An, bạt nhật-la, mỗ niết-ly đề, sa ha
OM _ VAJRA MUDRDE ( ? MUDRINI ) _ SVÀHÀ

89 ) Kim Cương Đóa ( cái mốc để bắn ):
Án, bạt nhật-la, đát ma cú ngân, sa ha
OM _ VAJRATMAKOHAM ( ? VAJRA ATMAKA UHAM ) _ SVÀHÀ

90 ) Kim Cương Sơn ( ngọn núi ):
An, bạt nhật-la, nhược nghiệt lý, sa ha
OM _ VAJRA _ JA_ GIRI _ SVÀHÀ

91 ) Kim Cương Phẫn Nộ Vương :
An, bạt nhật-la , chỉ lý chỉ lý, hổ-hồng, sa ha
OM _ VAJRA KIRI KIRI ( ? KÌLIKÌLA ) HÙM _ SVÀHÀ

92 ) Kim Cương Phộc ( Cột trói ) :
An, bạt nhật-la, đát-la tra, sa ha
OM _ VAJRA TRAT _ SVÀHÀ

93 ) Kim Cương Xử ( cái chày ):
An, bạt nhật-la, sắt na diệm, sa ha
OM _ VAJRA SEDAYAM _ SVÀHÀ

94 ) Kim Cương Trường ( Đạo trường ) :
An, bạt nhật-la bồ đề tát đát-ma , sa ha
OM _ VAJRA BODHICITMA (?BODHICITTA)_ SVÀHÀ

95 ) Kim Cương Địa ( đất ) :
An, bạt nhật-la, a na tát đỏa lý, sa ha
OM _ VAJRA ADASATARI _ SVÀHÀ

96 ) Kim Cương Bảo ( Báu ) :
An, bạt nhật-la, ma nễ, a , tố khư, sa ha
OM _ VAJRAMANI _ A _ SUKHA _ SVÀHÀ

97 ) Kim Cương Giác ( giác ngộ ) :
An, bạt nhật-la, yết bệ, sa ha
OM _ VAJRAGARBHE _ SVÀHÀ

98 ) Kim Cương Kiếm ( cây kiếm ) :
An, bạt nhật-la, yết nạp-ma, sa ha
OM _ VAJRA KARMMA (?KARMA) _ SVÀHÀ

99 ) Kim Cương Lợi ( lợi lộc ) :
An, bạt nhật-la, a súc bệ lý , sa ha
OM _ VAJRA AKSÀBHIRI _ SVÀHÀ

100 ) Kim Cương Quyền ( nắm đấm ):
An, bạt nhật-la , già tra, sa ha
OM _ VAJRANA GHATA ( ? VAJRANÀM GHATA )_ SVÀHÀ

101 ) Kim Cương Tiễn ( mũi tên ):
Án, bạt nhật-la, la khất-xoa , hàm, sa ha
OM _ VAJRA RAKSA HÀM ( ? MÀM ) _ SVÀHÀ

102 ) Kim Cương Khánh ( cái khánh ) :
An, bạt nhật la ma nễ tát đỏa, sa ha
OM _ VAJRA MANISATVA ( ? MANISATVA ) _ SVÀHÀ

103 ) Kim Cương Cừ ( khe lạch ) :
An, bạt nhật-la , hàm hàm hàm hộ , bạc già phạm, sa ha
OM _ VAJRA HAM HAM HAM HO _ BHAGAVAM _ SVÀHÀ

104) Kim Cương Bình ( cái bình ):
An, bạt nhật-la, đổ lãng, yết đề, sa ha
OM _ VAJRA TULAM GATE _ SVÀHÀ

105 ) Kim Cương Chủ :
An, bạt nhật-la , a điệt lực, sa ha
OM _ VAJRA _ A _ DHIRI _ SVÀHÀ

106 ) Kim Cương Thanh ( âm tiếng ):
Án, bạt nhật-la, niết-lý đế, ngật-ly tra, sa ha
OM _ VAJRA DRTE ( ? NRTYE ) KRT _ SVÀHÀ

107 ) Kim Cương Tử ( người con ) :
An, bạt nhật-la, nghĩ đề nghĩ đề, hồng, sa ha
OM _ VAJRA GHIDDHO GIDDHE HÙM _ SVÀHÀ

108 ) Kim Cương Mụ ( bà già ) :
An, bạt nhật-la, ha ha ha, hổ-hồng hổ-hồng, sa ha
OM _ VAJRA HA HA HA HÙM HÙM _ SVÀHÀ

Đức Phật bảo Kim Cương Mật Bồ Tát Ma Ha Tát nói về Tất Địa, An Khế, Chữ Mật Ngôn của Kim Cương Tôn ( Vajra Nàtha ) . Trụ vào Đại Tịch Tĩnh xa lìa tất cả Tâm. Ở trong Bạch Hào của Nguyệt Ai Tam Muội, thứ tự quán chiếu rõ ràng trước mắt báu Kim Cương Đại Ma Ni Như Ý của tất cả Như Lai đồng một Pháp Tính ( Dharmatà ) , một Chân Pháp Giới , một Vị Như Như , chẳng đến chẳng đi, vô tướng vô vi, Pháp Thân thanh tịnh chiếu soi biển viên tịch.

_Trăm lẻ tám câu Kim Cương ấy
Vốn từ một Pháp Tam Muội sinh
Quán chiếu Chân Như Bất Nhị Môn
Được vào biển Như Lai viên tịch

_ Khéo biết Xuất Cú với Nhập Cú
Các nghi thức Du Già Tất Địa
Sát na tu vạn hạnh Bồ Đề
Lìa hẳn các Mê Hoặc vô thủy

_ Tám vạn bốn ngàn Môn Diệu Pháp
Vào An Khế, Chân Ngôn một chữ
Hằng sa Công Đức chẳng thể quán
Rộng độ chúng sinh không giới hạn

_ Người Không, Pháp không, Tự Tính không
Một Chân Pháp Giới xưa nay Không
Mười phương Điều Ngự , các Đẳng Giác
Đều y Câu Kim Cương như vậy

_ Một Câu, một Khế , một Chân Ngôn
Trước , từ Tâm Luân bày trên đỉnh
Hai vai trái phải, hai dái tai
Trụ Bạch Hào, Đỉnh trán, tam tinh
Trên cổ, hai má cùng Nhân Trung
Trong môi, răng, mắt, nóc vọng ( hàm ếch ), họng
Hai tay, mười ngón Ba La Mật
Trước ngực, sau lưng và hai chân
Lỗ rốn, tiếp trên Cung Kim Cương
Tâm Vương trụ giữa vành trăng sáng
Phướng, ngọc, lọng báu trang nghiêm khắp
Không Tướng, không đến cũng không đi
Hai mắt Liên hoa, Kim Cương Đăng Hỷ Hý, Đồ Hương nơi gốc mũi
An tọa Tất Địa Kim Cương Luân Thứ tự quán tưởng thật rõ ràng
Ngộ ngay Khế Bồ Đề Bí Mật
Tự Tại dạo chơi lối Niết Bàn

_ An lập Tất Địa Thế Gian xong
Sau đó Quán Đỉnh, tác Trì Tụng
Đây là con Như Lai Thánh Vương
Quân chúng Thiên Ma thấy người đó
Chắp tay xưng rằng Đấng Cứu Thế _ Lại nói Trí Kim Cương Bất Động
Cứu cánh thành Pháp Thân của Phật
Trong Phẩm Du Già Thắng Nghĩa nói
Chiêm ngưỡng giống như Thế Đạo Sư ( Thầy của Thế Gian )
Truyền Môn Bí Mật Bạc Già Phạm
Tám Bộ Trời Rồng đều kính ngưỡng Lúc muốn: Đi, ngồi hoặc niệm tụng Miệng ngậm Bạt Chiết La ( Vajra ) màu vàng
Hai mắt Ma Tra trừ Túc Chướng ( Chướng nạn đời trước )
Thường nghĩ trong gương, trăng sáng hiện
Rộng khắp như hư không Pháp Giới
Tâm được Tự Tại, không đến đi
Công Đức thường hành, Hồi Hướng khắp

NHẬP PHÁP THÂN QUÁN MÔN:
_ Cúi lạy Tỳ Lô Giá Na Phật
Tất cả Như Lai Kim Cương Đỉnh
Ở trong Đạo Trường Đại Pháp Giới
Nhất Tâm quán tưởng thấy rõ ràng
Diệu Cao ( Núi Tu Di ) thù đặc thật hiếm có
Thần Thông Thắng Lực vượt lên trên
Quán khắp các cõi Phật mười phương
Như ngọc Ma Ni trong lòng tay
Ngộ Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm này
An trụ Như Lai Cát Tường Địa

_ Cúi lạy Tỳ Lô Giá Na Phật
Tất cả Như Lai Kim Cương Vương
Biển tịch diệt quang minh tự tại
Mười phương Thiện Giác xưng Vô Thượng
Hằng sa công đức đều viên mãn
Vô Tướng thanh tịnh ngang Chân Không
Ngộ Tam Muội Bồ Đề Khế này
An trụ Như Lai Cát Tường Địa

_ Cúi lạy Tỳ Lô Giá Na Phật
Tất cả Như Lai Kim Cương Phong ( Ngọn núi nhọn )
Đỉnh Tướng vô biên không thể thấy
Vướt khỏi biển mười phương Pháp Giới
Ngàn núi vạn hang báu Ma Ni
Anh hiện vật lưu ly thủy tinh
Ngộ Tam Muội Vạn Tượng Bảo này
An trụ Như Lai Cát Tường Địa
_ Cúi lạy Tỳ Lô Giá Na Phật
Tất cả Như Lai Kim Cương Mệnh
Thọ lượng vô cùng không thể quán
Nước, chim, cây, rừng , đất Cực Lạc
Vào ở trong hoa, tự nhiên sinh
Chim hiện trong ngọc, ngâm Pháp Am
Bồ Tát tắm gội nước cát vàng
Một niệm mười phương thọ ký xong
Ngộ Tốc Tật Bất Thoái Quán này
An trụ Như Lai Cát Tường Địa

_ Cúi lạy Tỳ Lô Giá Na Phật
Tất cả Như Lai Kim Cương Tọa
Hải An hằng sa báu Tất Địa
Vô biên Thiện Thệ vượt lên trên
Viên Quang Pháp Giới không chướng ngại
Như quán hình tring gương trăng nước
Đỉnh Sư Tử đội khắp hư không
Bảy báu, sen vàng, lọng trướng ngọc
Ngộ Tam Muội Tất Địa Khế này
An trụ Như Lai Cát Tường Địa

_ Cúi lạy Tỳ Lô Giá Na Phật
Tất cả Như Lai Kim Cương Thân
Rộng ngang bằng Pháp Giới vô biên
Tùy phương ứng hiện đầy hư không
Hay dùng một Thân làm nhiều Thân
Lại hiện nhiều Thân một Thân Tướng
Có Thân, có Tướng, quyền biến hóa
Chẳng Thân chẳng Tướng là Vô Vi
Ngộ Tam Muội Niết Bàn Cung này
Được vào Như Lai Cát Tường Địa

TỲ LÔ GIÁ NA TẤT ĐỊA TƯƠNG ỨNG CÚ ĐÀ LA NI:
Nam ma tát bà đát tha nghiệt đế tỳ-dữu, vi thấp-phộc mục khế tệ. Tát bà tha : A , à , ám, ác
NAMAH SARVA TATHÀGATEBHYU _ VI’SVA MUKHEBHYAH _
SARVATHÀ _ A _ À _ AM _ AH

Cuối bản hiệu Linh Vân ghi rằng :
Nhằm Niên Hiệu Trinh Hưởng , năm thứ ba, tháng 5, ngày mồng ba hiệu đính xong_ TĨNH NGHIÊM ( 48 Tuổi )

Hiệu chỉnh Phạn Văn xong ngày 15 tháng 05 năm 2006_ HUYỀN THANH