Kim Cương Diệu Thanh Ấn

Hay khiến chúng Thánh đều vui vẻ

Thiền Trí (2 ngón cái) co vào Kim Cương Phộc

Đây tên Kim Cương Hoan Hỷ Ấn

_ Tiếp kết Linh Ấn khiến vui vẻ

Thiền Trí vào Chưởng (lòng bàn tay) như chuông nhỏ (linh đạc: chuông lắc tay)

Khiến Tôn với Chúng đều vui vẻ

Gia trì khiến mau Diệu Thành Tựu Kim Cương Linh Chân Ngôn là:

“Án, kiện tra, ác ác”

OṂ–GHAṂṬA _AḤ AḤ