Kim Cương Diệu Khánh Ấn

Tác Ấn này xong hay khiến cho các Thánh vui vẻ. Co Thiền Trí (2 ngón cái) vào Kim Cương Phộc, co Tiến Lực (2 ngón trỏ) sao cho đầu ngón trụ nhau như cái vòng.

Đây gọi là Kim Cương Hỷ Ấn. Mật Ngôn là:

“Án, bát ná-ma, phệ xá, ác”

Do Chân Ngôn với Ấn này, tất cả chư Phật Bồ Tát với Bản Thánh Giả thảy đều vui vẻ