Kim Cương Đăng Minh Ấn

Ngoại Phộc, Thiền Trí (2 ngón cái) hợp như phướng

Do kết Kim Cương Đăng Minh Ấn

Sẽ được Phương Tiện Ba La Mật (Upāya-pāramitā) Kim Cương Đăng Minh Chân Ngôn là:

“Án, tô đế nhạ ngật-lý”

OṂ–SUTEJA AGRI