Kim Cương Câu Toả Ấn

Hay khiến Bản Tôn trụ bền chắc

Thiền Trí (2 ngón cái) Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng móc kết

Đấy tên Kim Cương Năng Chỉ Ấn _ Tiếp ngay Toả Ấn khiến bền chắc

Tác Nguyệt (Kim Cương Phộc) bốn ngón giống như vòng

Do Uy lực của Mật Ấn này Đều khiến bền chắc mà chẳng biến Kim Cương Tỏa Chân Ngôn là:

“Án, hệ tát-phổ tra, hàm”

OṂ– HE – SPHOṬA – VAṂ