Kim Cương Câu Tỏa Ấ

 

Kim Cương Câu Tỏa Ấn hay khiến cho Bản Tôn trụ bền chắc. Thiền Tiến (ngón cái và ngón trỏ phải) Lực Trí (ngón trỏ và ngón cái trái) móc kết nhau.

Đây gọi là Kim Cương Năng Chỉ Ấn. Mật Ngôn là:

“Án, bát ná-ma, tắc-phổ tra, hàm”

Tụng Pháp này xong, Bản Thân của Thánh Giả gia trì chẳng tan.