Kim Cương Câu Đại Ấn

 

Nhất Thiết Như Lai Thỉnh Triệu Trí

Định Tuệ (2 tay) hoà hợp cài chéo ngoài

Tiến Độ (ngón trỏ phải) như móc, co ba lần

Kim Cương Câu Bồ Tát Chân Ngôn là:

“Án, a dạ hứ, nhược”

OṂ– ĀYAHI JAḤ