Kim Cương Ca Vịnh Ấn

Man (vòng hoa) đến ngang miệng, bung xuống dưới

Do kết Kim Cương Ca Vịnh Ấn

Mau được An Nhẫn Ba La Mật (Kṣānti-pāramitā) Kim Cương Ca Vịnh Chân Ngôn là:

“Án, thú-lỗ đát-la táo khê”

OṂ– ŚOTRA SAUKHYE