Kim Cương Bộ Tâm Tam Muội Gia Ấn

Dựa theo Phật Bộ Tâm Ấn lúc trước. Co Thiền Độ (ngón cái phải) vào lòng bàn tay, dựng thẳng Trí Độ (ngón cái trái).

Tưởng bên trái của tất cả Như Lai có Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajrapāṇi Bodhisatva) với các quyến thuộc. Liền tụng Kim Cương Bộ Tâm Chân Ngôn 3 biến rồi bung Ấn bên trái đỉnh đầu. Chân Ngôn là : “Án, phộc nhật-la, địa lực ca, sa-phộc hạ”