Kim Cương Bộ Mẫu Mãng Mạc Kê Ấn

Hai tay cài chéo các ngón bên trong, kèm duỗi Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), Đàn Tuệ (2 ngón út), Thiền Trí (2 ngón cái) như hình chày Kim Cương ba chấu

Kết Ấn thành xong, nên tụng Mật Ngôn này là:

“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã. Nẵng ma thất-chiến noa, phộc nhật-la bá noa duệ, ma ha dược khất-xoa tế nẵng bả đát duệ. Đát nễ-dã tha: Án, củ lan đà lý, mãn đà mãn đà, hồng, phát tra, sa-phộc ha”

NAMO RATNA-TRAYĀYA NAMAḤ ŚCAṆḌA-VAJRA-PĀNĀYE MAHĀ-YAKṢA-SENAPATAYE TADYATHĀ: OṂ_ KULĀNDHĀRI BANDHA BANDHA HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

Như lúc trước, ấn năm chỗ trên thân của mình. Do Bộ Mẫu Ấn gia trì cho nên mau được Tất Địa hiện tiền, tất cả Ma Chướng thảy đều xa lìa, hết thảy Oán Địch, kẻ có Tâm chẳng lành trong Thế Gian đều được tồi hoại, phát Tâm Đại Từ hướng về bậc Du Già. Nếu chợt thấy mộng ác hoặc hiện việc chẳng lành…tụng 108 biến thì tất cả đều được tiêu tan, được đại cát tường.

Bậc Du Già liền quán Thánh Giả này ở trước mặt Bản Tôn, ngồi trên đài hoa sen, đội mão Anh Lạc như hình Thiên Nữ, tay trái cầm chày Kim Cương năm chấu, tay phải làm thế Thí Vô Úy

Liền tưởng từ trong miệng của Bộ Mẫu tuôn ra chữ vàng ròng, Bản Tôn Mật Ngôn xếp bày có đủ ánh sáng, nhập vào miệng của bậc Du Già, ở trên lưỡi xoay theo bên phải như vòng hoa.

Làm Quán Hạnh như vậy xong thì giải tán Ấn này trên đỉnh đầu.