Kim Cương Biến Nhập Ấn

Chỉ Quán (2 tay) hoà hợp cài chéo ngoài

Co Thiền Trí (2 ngón cái) vào trong lòng tay Trình An hay khiến Đại Thánh hiện

Chân Ngôn là:

“Phộc nhật-la, để khất-sử-noa, ác”

VAJRA-TĪKṢṆA AḤ