Kim Cương Bảo Xa Lộ Ấn

Mười ngón tay cài chéo nhau, ngửa lòng bàn tay, Tiến Lực (2 ngón trỏ) trụ bên cạnh nhau, đem Thiền Trí (2 ngón cái) đều vịn bên dưới gốc Tiến Lực (2 ngón trỏ).

Tưởng Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceṭa) ngự trên xe báu Kim Cương, nương theu hư không đi đến Thế Giới Diệu Hỷ (Abhirati), tụng Mật Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là:

“Án, đổ lô đổ lô, hồng”

OṂ_ TURU TURU HŪṂ

Do Mật Ngữ, Ấn này gia trì cho nên cỗ xe bảy báu đi đến trong Đại Tập Hội tại Thế Giới Diệu Hỷ của Đức A Súc Như Lai (Akṣobhya-tathāgata: Bất Động Như Lai) thỉnh Bản Tôn Cam Lộ Quân Trà Lợi Bồ Tát kèm các quyến thuộc Đại Phẫn Nộ Bồ Tát, vô lượng các Cúng Dường Bồ Tát vây quanh, nương theo cỗ xe này.