Kim Cương Ẩm Thực Ấn

Kim Cương Ẩm Thực Ấn phụng hiến Bản Tôn với chúng Thánh. Chắp hai tay lại thành Phù Dung Hợp Chưởng

Kết Ấn thành xong, tụng Mật Ngữ. Lại nên suy nghĩ từ Ấn tuôn ra vô lượng biển mây thức ăn uống vòng khắp tất cả Thế Giới, tận Hư Không Giới, Pháp Giới… tràn đầy tất cả cõi nước nhiều như bụi nhỏ, ở trước mặt mỗi một Thánh Giả trong Đại Hải Hội của Phật, thành tựu cúng dường rộng lớn vô hạn.

Nếu dùng Ấn này gia trì vào chút ít thức ăn uống thì thành biển mây thức ăn Cam Lộ của cõi Trời vòng khắp, phụng hiến tất cả Thánh Giả.

Tụng Mật Ngữ là:

“Án, ma la ma la, minh già, mãng lý nễ, bát-la để nghĩ-lý hận-noa, phộc nhật-lý nê, sa-phộc ha”

OṂ_ MALLA MALLA-MEGHA-MĀLINI PRATIGṚHṆA VAJRIṆĪ SVĀHĀ

Do kết Ấn này, tụng Mật Ngữ cho nên mau chứng mùi vị của ba Giải Thoát, được Pháp Hỷ Thiền Duyệt Thực