Kim Cang Bộ Tâm Ấn

Như Phật Bộ Tâm Ấn lúc trước, co Luân bên phải (ngón cái phải) vào trong lòng bàn tay.

Chân Ngôn là:

Úm, phạ nhật ra, địa lực ca