Kiếp tận

Từ điển Đạo Uyển


劫盡; C: jiéjìn; J: kōjin; Tận cùng của kiếp nầy. Sự hoại diệt của chu kì thế giới hiện tại (s: kalpa-anta, yuga-anta).