Kiếp-phỉ-na

Từ điển Đạo Uyển


劫庀那; C: jiépǐnà; J: kōhina; S: kapphiṇa. Một trong những môn đệ trực tiếp của Phật Thích-ca Mâu-ni. Kiếp-tân-na (劫賓那).