Kiểm điểm

Từ điển Đạo Uyển


檢點; C: jiăndiăn; J: kenten; Xem xét trình độ thâm nhập Phật pháp của một người.