Kĩ nhi

Từ điển Đạo Uyển


伎兒; C: jìér; J: gini; Ca sĩ, con hát, nữ ca sĩ (s: nata).