Khuyến Tu

 

Khuyên các anh em sớm tu mau,
Thời gian không đợi tuổi già đâu.
Nó tựa mũi tên lao thẳng vút,
Ðã qua rồi ắt khó trở lui.
Ðông qua hạ đến thôi già mất,
Mới đó thanh niên… bạc trắng đầu.