Khuyến Tu Tịnh Độ

Ta Bà Giáo Chủ hiệu NĂNG NHƠN
Phương tiện độ sanh dứt giận hờn
Thuyết pháp năm thời chia đốn tiệm
Tùy cơ hóa đạo ngộ tâm chơn.
Mạt pháp chúng sanh thật đáng thương
Hận mình không gặp đấng Y Vương
May nhờ giọt nước cam lồ rưới
Hết bịnh thân tâm khó nghĩ lường.
Ở cõi Ta Bà khổ lắm ôi!
Xoay vần lăn mãi chẳng dừng thôi
Sanh già bịnh chết nào ai khỏi
Dao kiếm phanh thây hối muộn rồi.
Cực Lạc tiêu diêu khó sánh lường
Bạn đều là bực Thánh Hiền lương
Thân vàng đẹp tuyệt sống luôn mãi
Nhạc trổi kinh thành rất lạ thường.
Tây Phương cần phải gấp tu trì
Sanh tử vô thường chẳng hẹn kỳ
Ngoài cửa bóng trời qua rất chóng
Con người sống tạm có bền chi!
CỰC LẠC quê hương sớm trở về
Vô thường dứt khổ có chi mê
Ôm lòng hận tiếc giờ qua sớm
Cầu thoát than chi nghiệp nặng nề.