Khuông Việt

Từ điển Đạo Uyển


匡越; 933-1011 Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng Vô Ngôn Thông đời thứ 4, đắc pháp nơi Thiền sư Vân Phong. Kế thừa Sư là Thiền sư Ða Bảo. Sư tên tục là Ngô Chân Lưu, quê ở làng Cát Lợi quận Thường Lạc. Thuở nhỏ Sư theo nghiệp nhà Nho nhưng lớn lên lại tu học Phật pháp. Sư thụ giáo nơi Thiền sư Vân Phong tại chùa Khai Quốc và triệt ngộ yếu chỉ Thiền nơi đây. Danh Sư vang khắp tùng lâm, được vua Ðinh Tiên Hoàng mời vào cung hỏi đạo. Sư ứng đối rành rẽ, vua rất phục, ban cho chức Tăng thống. Ðến đời vua Lê Ðại Hành, Sư càng được kính trọng. Bao nhiêu việc về binh, nước, vua đều mời Sư vào cung tham vấn. Sắp tịch, gọi Ða Bảo lại nói kệ: 木中原有火。有火火還生 若謂木無火。鑽遂何由萌 Mộc trung nguyên hữu hoả Hữu hoả, hoả hoàn sinh Nhược vị mộc vô hoả Toản toại hà do manh. *Trong cây sẵn có lửa Có lửa, lửa lại sinh Nếu bảo cây không lửa Cọ xát làm gì sinh. Ðọc xong, Sư ngồi Kết già thị tịch, thọ 79 tuổi.