Khúc thành

Khúc thành

Khúc thành

Từ điển Đạo Uyển


曲成; C: qŭ chéng; J: kyokusei; 1. Hoàn chỉnh toàn bộ không một chút sơ suất; 2. Đưa sự việc đến chỗ hoàn mãn bằng cách lợi dụng sự biến chuyển theo hoàn cảnh (Kinh Dịch).

error: