Khổng Tước Vương Toạ Ấn

 Hai tay Định Tuệ cài chéo trong

Kèm dựng Đàn Tuệ (2 ngón út) như cái đuôi

Thiền Trí (2 ngón cái) cùng hợp, giống cái đầu

Khổng Tước Vương Toạ Chân Ngôn là:

“Nẵng mô một đà dã, nẵng mô đạt ma dã, nẵng mô tăng già dã. Đát nễ-dã tha: hộ, hộ, hộ, hộ, hộ, hộ, sa bà ha”

NAMO BUDDHĀYA _ NAMO DHARMĀYA _ NAMO SAṂGHĀYA_ TADYATHĀ: HU HU HU HU HU HU _ SVĀHĀ