Khiết

Từ điển Đạo Uyển


潔; C: jié; J: ketsu; 1. Thanh tịnh, trong sạch, tinh khiết; 2. Đạo đức chính trực, uy nghi.