KHI NÀO CHIM SẮT BAY
 Hành Trình Phật Giáo Về Phương Tây
 Tác Giả: Ni Sư AYYA KHEMA – Việt Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Dịch từ bản tiếng Anh: When the Iron Eagle Flies – Buddhism For the West
 Wisdom Publications 1991, 2000
Ấn bản Việt: Nhà xuất bản Phương Đông 2008