Khảo nghiệm Duy Thức Học
Tác giả: HT Thích Thắng Hoan

 

QUYỂN I

 

QUYỂN II