Khánh Ấn

Lại dùng An lúc trước

Độ Đàn Tuệ (2 ngón út) Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Mỗi mỗi móc ngược nhau

“Án, phộc nhật-la, kiện trà, hộc”

OṂ– VAJRA-GHAṂṬA_ HOḤ