KHAI THỊ QUYỂN 4
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học